ODPORÚČAME

Odporúčame

Čo potrebujete v prípade, ak sa rozhodnete, že predaj Vašej nehnuteľnosti zveríte nám:

Pri predaji bytu v osobnom vlastníctve:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony,
 • kópiu z katastrálnej mapy (ak je v spoluvlastníctve pozemok),
 • zmluvu o prevode bytu do vlastníctva,
 • pôdorys,
 • znalecký posudok,
 • súhlas spolumajiteľov na predaj bytu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ).

 Pri predaji rodinného domu:

 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony,
 • kópiu z katastrálnej mapy,
 • geometrický plán,
 • stavebné plány,
 • stavebné povolenie,
 • kolaudačné rozhodnutie,
 • znalecký posudok,
 • súhlas spolumajiteľov na predaj domu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ).

Pri predaji pozemku:

 • územno-plánovaciu informáciu, nie staršiu ako 1 rok,
 • kópiu z katastrálnej mapy,
 • BPEJ (ak sa jedná o extravilán obce),
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ).

 

Katastrálne úrady pre Bratislavu a okolie:
•    Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu - Ružová dolina 27, 821 09              Bratislava II, tel.: 02/5823 7111,

•    Malacky - Záhorácka ul. 2942/116, 901 26 Malacky, tel.: 034/772 2101,

•    Pezinok - Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, tel.: 033/6411 126,

•    Senec - Hollého 8, 903 01 Senec, tel.: 02/4592 3338.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o legislatíve, ktorá súvisí s nehnuteľnosťami, ponúkame Vám prehľadný zoznam zákonov:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov,

Zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších právnych predpisov,

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon ) v znení neskorších právnych predpisov,

Zákon č .428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov,

Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších právnych predpisov,

Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
 
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej ceny majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č.576/2003 Z. z.,

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších právnych predpisov.

 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 • od dane je oslobodený príjem z predaja bytu, ak v ňom mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred jeho predajom,

 • od dane je oslobodený príjem z predaja inej nehnuteľnosti ako bytu, a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia

 • jednotná sadzba dane je v súčasnosti 19%

 

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

§ definície rozostavenej stavby a rozostaveného bytu
§ rozšírenie definície osôb, podpisy ktorých na zmluve musia byť úradne osvedčené
§ údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu, možno zapísať do katastra nehnuteľností aj bez právneho úkonu na žiadosť vlastníka
§ pôsobnosť Správy katastra Bratislava I, Správy katastra Bratislava II, Správy katastra Bratislava III, Správy katastra Bratislava IV a Správy katastra Bratislava V vymedzená zákonmi prechádza na Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, a pôsobnosť Správy katastra Košice I, Správy katastra Košice II, Správy katastra Košice III a Správy katastra Košice IV vymedzená zákonmi prechádza dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona na Správu katastra Košice

 

 Zmena poplatkov za služby katastra:

 • vklad  do katastra 2 000 Sk

 • urýchlenie vkladu 6 000 Sk ( do 15 dní, pri nedodržaní skráteného termínu je poplatok vrátený)

 

 

Anketa: Akú nehnuteľnosť sa chystáte kúpiť v najbližšom období?

byt
rodinný dom
pozemok
inú nehnuteľnosť
neplánujem